Dzieci i młodzież z trudnościami

W naszej Pracowni stosujemy terapię EEG Biofeedback przede wszystkim u dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi takimi jak  dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafia, brak koncentracji, ADHD i ADD, słabsze wyniki w nauce, kłopoty z czytaniem w tym  ze zrozumieniem, męczliwość, niechęć do nauki  oraz zaburzeniami zachowania jak agresja, trema, nadwrażliwość.

EEG Biofeedback  to biologiczna  metoda terapii, całkowicie bezpieczna- jak każde uczenie się - nie powodująca żadnych skutków ubocznych (w odróżnieniu od podawania leków). Uzyskana poprawa jest trwała, jak umiejętność czytania czy jazdy na rowerze – w mózgu tworzy się bowiem zupełnie nowy, poprawny wzorzec fal mózgowych.

O 25-30% zwiększa się szybkość myślenia, kreatywność  i pamięć. Znacząco wzrasta iloraz inteligencji IQ. Trening EEG Biofeedback stanowi  skuteczną pomoc w zwiększaniu możliwości umysłu dzieci.

Korzyści, jakie dzieci osiągają to:

 lepsza koncentracja,
 lepsze wyniki w szkole,
skrócenie czasu odrabiania lekcj,
 lepsza pamięć ( brak zapominalstwa),
 lepszy kontakt z rodzicami i nauczycielami,
 wzrost pewności siebie,
 zmniejszenie liczby błędów,
 wyciszenie  się,


Terapia dysleksji rozwojowej

Według dr hab. A. Borkowskiej („Neuropsychologiczne podłoże trudności w czytaniu i pisaniu”, 2006) w terapii problemów z czytaniem i pisaniem u dzieci konieczny jest odpowiedni poziom pobudzenia organizmu, uwaga, jak również udział procesów motywacyjnych i emocjonalnych. Najnowsze badania potwierdzają, że przyczyną dysleksji mogą być zaburzenia ośrodkowego przetwarzania bodźców słuchowo–wzrokowych i motoryki. Organizacja mózgowych mechanizmów procesów psychicznych przebiega z zaangażowaniem wielu sieci neuronalnych łączących zróżnicowane struktury anatomiczne układu nerwowego, w czym terapia EEG Biofeedback jest niezwykle efektywna. Efekty, jakie daje jej zastosowanie to przede wszystkim lepsza pamięć i koncentracja. Poza tym zauważa się, że:

dzieci stają się bardziej aktywne,
zaczynają rozumieć czytany tekst,
nie rozpraszają się,
pamiętają, co jest zadane,
robią mniej błędów,
nie marudzą przy odrabianiu lekcji,
lepiej kojarzą fakty,
stają się bystrzejsze,
znajdują kilka sposobów na rozwiązanie jednego zadania,
potrafią swoim intelektem zaskoczyć nauczyciela i rodziców.


Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki

Trening EEG Biofeedback wspomaga rozwój intelektualny dzieci. Systematyczny trening fal mózgowych umożliwia dzieciom gromadzenie doświadczenia niezbędnego do zapamiętywania wiadomości i tworzenia umiejętności matematycznych. EEG Biofeedback kształtuje u dzieci zaufanie do własnych możliwości umysłowych poprzez stosowanie przez terapeutę systemu gratyfikacji punktowej i indywidualne dopasowanie poziomu gry do możliwości dziecka.


Terapia dzieci z autyzmem ( w tym z Zespołem Aspergera)

Oprócz tradycyjnych działań terapeutycznych, obecnie coraz częściej w terapii dziecka z autyzmem stosuje się terapię EEG Biofeedback, zwaną też „terapią XXI wieku”.

Badania wskazują, że systematyczne treningi EEG Biofeedback się skuteczną formą terapii dzieci autystycznych w obszarach: werbalnym, fizycznym i komunikacji społecznej. Wpływają również na poprawę mowy, równowagi, rozumienia i mimiki. Trening EEG Biofeedback okazuje się również pomocny w zmniejszaniu wrażliwości sensorycznej oraz w poprawie reagowania na zmiany w otoczeniu.

Najnowsze badania kliniczne kanadyjskich neurobiologów wskazują na korzyści z zastosowania terapii EEG Biofeedback u dzieci z zespołem Aspergera. Na szczególną uwagę zasługuje znaczące zmniejszenie objawów, a także wzrost ilorazu inteligencji (IQ) średnio o 9 punktów (badanie było prowadzone przez 15 lat w ADD Centre, Mississauga, Kanada).

Trening EEG Biofeedback jest jedynie częścią kompleksowego programu terapii prowadzonego we współpracy z innymi specjalistami.


Terapia dzieci z ADHD

Efekty zastosowania terapii EEG Biofeedback okazują się bardzo dobre. Następuje znaczna poprawa koncentracji uwagi jak i kontroli zachowań przez dziecko. Zmniejsza się jego impulsywność, a jednocześnie wzrasta wiara w samego siebie i akceptacja w środowisku rówieśniczym.

W procesie terapii EEG biofeedback poprawia się:

koncentracja uwagi,
wyniki testów inteligencji,
osiągnięcia szkolne,
następuje poprawa kliniczna tj. redukcja objawów ADHD – głównie
  nadpobudliwości i impulsywności.

A co najważniejsze, rezultaty terapii są zwykle trwałe.

Terapia dzieci z ADD

Odnosi się do osób, które cierpią na deficyt koncentracji uwagi bez zachowań nadpobudliwych i impulsywnych. Mogą występować problemy z rozpoczęciem i kontynuowaniem działania, z przejściem od jednej czynności do drugiej, z wykonaniem zadań zgodnie z instrukcją. Uwaga jest łatwo rozpraszana. Dzieci sprawiają wrażenie niedbałych, zapominalskich. Często gubią różne przedmioty. Są mało aktywne, często wydaje się, że nie słuchają tego co się do nich mówi. Mniejsze osiągnięcia szkolne są frustrujące dla nich, rodziców i nauczycieli.

W procesie terapii EEG Biofeedback poprawia się:

koncentracja uwagi,
wyniki testów inteligencji,
osiągnięcia szkolne.


Początkowo na terapii dziecku trudno jest skupić uwagę przez dłuższy czas na grze wideo. Terapeuta posiłkuje się różnymi zagadkami i zadaniami na koncentrację uwagi. Z biegiem trwania terapii czas utrzymania uwagi wydłuża się. Dziecko samo potrafi skupić uwagę, nie potrzebuje zewnętrznej stymulacji.

Zapraszamy na trening/ terapię Biofeedback

WDI 2013